Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas de que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides al Lloc Web seran utilitzades amb la finalitat, amb la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el reglament de desenvolupament.

En compliment del que s’estableix a la normativa, 2007 SERVEIS IMMOBILIARIS ABAC SL com a Responsable del Fitxer li informa, que les seves dades de caràcter personal recollides a través del lloc web seran objecte de tractament automatitzat als nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat dels fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar a les mateixes, així com a activitats pròpies del nostre objecte social, podent conservar les seves dades una vegada finalitzada tota la gestió amb l’usuari per a les finalitats exposades o pel compliment de les obligacions legals.

Com a usuari, i en virtut del seu dret d’informació, en aquest apartat l’informem expressament que vostè és titular dels drets que s’indiquen a continuació, i els quals son respectats per  2007 SERVEIS IMMOBILIARIS ABAC SL al tractament de les seves dades de caràcter personal:

 • Dret d’accés: En virtut del dret d’accés, l’afectat podrà obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, incloses en un determinat fitxer, o a la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret constitueix la base dels drets que té l’afectat, doncs se li concedeix un dret a conèixer les dades sotmeses a tractament, i per tant, fer possible el seu poder de control sobre les mateixes; d’aquesta forma, l’interessat està facultat per conèixer la informació relativa a la seva persona, que consisteix en bases de dades i fitxers automatitzats.
 • Dret de rectificació: és el dret del afectat a que es modifiquin les dades que resulten inexactes o incomplertes.
 • Dret de cancel·lació: l’exercici del dret de cancel·lació dona lloc a que es suprimeixin les dades que resulten inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig conforme al que es preveu a la normativa vigent.
 • Dret d’oposició: és el dret del afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament en el mateix, als següents supòsits:
 • Quan no sigui necessari el seu consentiment pel tractament, com conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.
 • Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, independentment de quina sigui la empresa responsable de la seva creació (conforme al art. 51 del RD 1720/2007)
 • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida al afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, en els termes previstos al article 36.
 • Dret de transparència: tot tractament de dades personals ha de ser lícit i legal. Per a les persones físiques ha de quedar totalment clar de que s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’altre manera les dades personals que li afecten, així com la mesura en la que les dades son o seran tractades.
 • Dret al oblit: L’interessat tindrà dret a obtenir sense demora indeguda del responsable del fitxer, la supressió de les dades personals que li afecten, aquest estarà obligat a suprimir sense demora indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
 • Les dades personal ja no siguin necessàries en relació a la finalitat per a la que van ser recollits o tractats d’altre forma.
 • L’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, l’article 9 apartat 2, lletra a) del RGPD, i aquest no es basa en altre fonament jurídic.
 • L’interessat s’oposi al tractament de conformitat al article 21, apartat 1 del RGPD, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’hi oposi al tractament conforme al article 21, apartat 2 del RGPD.
 • Les dades personals s’hagin obtingut il·lícitament
 • Les dades personal hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta al Dret de la Unió o dels Estats Membres que sigui d’aplicació al responsable del fitxer.
 • Dret a la limitació del tractament: l’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
 • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
 • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del ús.
 • El responsable ja no necessiti les dades personals per a la finalitat del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació del exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’interessat que s’hagi oposat al tractament en virtut del article 21, apartat 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els del interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que el responsable als que li hagi facilitat ho pugui impedir, quan:
 • El tractament estigui basat en el consentiment conforme al article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte conforme al article 6, apartat 1, lletra b) del RGPD, i
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir conforme a la normativa vigent de protecció de dades, ja sigui nacional o de la UE son personalíssims i seran exercits per l’afectat.

Aquests drets s’exercitaran:

 • Per l’afectat, acreditant la seva identitat, de la forma prevista als apartats següents.
 • Quan l’afectat es trobi en una situació d’incapacitat o sigui menor d’edat que l’impossibiliti per l’exercici personal d’aquests drets, podran exercir-se pel seu representant legal, en aquest cas serà necessari que s’acrediti aquesta condició.
 • Els drets també podran exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per l’exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada l’identitat del representat, mitjançant l’aportació de còpia del seu document Nacional d’Identitat o de document equivalent, i la representació conferida per aquell.

Les condicions generals per al exercici dels drets son:

 • Els drets son independents, de tal forma que no pot entendre’s que l’exercici de cap d’ells sigui requisit previ per l’exercici del altre.
 • L’exercici per l’afectat dels seus drets serà gratuït.

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant la senyalització de la casella habilitada al efecte a cadascun dels nostres correus electrònics (newsletter) que té efectes automàtics, o bé, si vostè ho prefereix, mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer, per correu postal o email a ……………… que contindrà:

 • Nom i cognoms del interessat; fotocopia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o d’altre document vàlid que l’identifiqui i, en el seu cas, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu d’aquesta representació. La utilització de firma electrònica identificativa del afectat l’eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.

El paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d’identitat per les Administracions Públiques als procediments administratius.

 • Petició on es concreti la sol·licitud.
 • Adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.

Així mateix, una vegada informat dels seus drets, i en relació a les dades proporcionades, l’interessat accepta expressament que:

 • Les seves dades siguin emprades per enviar-li informació, formació i comercialització dels nostres serveis, per la via convencional o electrònica que pugui considerar del seu interès dins dels serveis que prestem.
 • En cas de ser facilitats pels usuaris dades de contacte personals de terceres persones – com per exemple, els treballadors del usuari – , aquest es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula, informant-los, amb caràcter previ a la citada comunicació a FREAKSHEEP CLOUD SERVICES, S.L., de tots els aspectes recollits a la mateixa, i en especial a l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne a 2007 SERVEIS IMMOBILIARIS ABAC SL, per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional que pugui concórrer per la falta de comunicació d’aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades per l’usuari.
 • Procedirem a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, o quan vostè com a usuari, així ens ho sol·liciti conforme al seu dret de cancel·lació.
 • En cas de que les dades recollides es facin servir per a una finalitat diferent per a la qual hagin estat recollides es requerirà el consentiment exprés i previ dels interessats.

2007 SERVEIS IMMOBILIARIS ABAC SL informa expressament que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries a la nostra disposició per garantir la seguretat i la integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament  accés no autoritzat.

Les dades sol·licitades en el Lloc Web són obligatòries. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o l’impossibilitat d’accedir al servei per a la prestació del qual van ser sol·licitats.

L’accés al Lloc web pot implicar l’ús de cookies. Consulti la nostra política de cookies.